Java非静态内部类和静态内部类,访问父类的非静态和静态成员变量及成员函数

 

输出:

--- main() start --->
InnerClass
mInnerAge = 10
mInnerId = 1
----------------
InnerStaticClass
mInnerAge = 0
mInnerId = 2
--- main() end <---

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值