C++输出指针自增(++)运算示例

输出:

 s:012345678
*p++ = 3, *(p++) = 3, (*p)++ = 2, *++p = 4, *(++p) = 4, ++*p = 4, ++(*p) = 4
-------------------

s1:012345678
*p     = 0
*p++   = 0
*p     = 1
*(p++) = 1
*p     = 2
(*p)++ = 2
*p     = 3
*++p   = 3
*p     = 3
*(++p) = 4
*p     = 4
++*p   = 5
*p     = 5
++(*p) = 6
-------------------
请按任意键继续. . .

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值